Zvolte si oblast:

Informace o průběhu hodnocení výzvy CB2 - Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Do druhé výzvy zaměřené na Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem (CB2), která byla otevřena pro předkládání žádostí o grant od konce dubna 2021 do července 2021, bylo podáno celkem 18 žádostí o grant.

Všechny předložené žádosti o grant splnily formální náležitosti a podmínky oprávněnosti a postoupily do hodnocení kvality. Každá žádost o grant byla přidělena k hodnocení dvěma nezávislým odborným hodnotitelům. V případě některých žádostí o grant vznikl rozdíl mezi dvěma bodovými hodnoceními větší než 30 % hodnoty vyššího bodového hodnocení. Takové žádosti o grant byly přiřazeny k hodnocení třetímu hodnotiteli. S ohledem na nutnost zajištění třetích posudků se proces hodnocení kvality odbornými hodnotiteli prodloužil a v současné době probíhá kompletace posledních posudků.

Předpokládaný harmonogram dalšího průběhu:

  • Hodnoticí komise: 2. polovina prosince 2021
  • Verifikace procesu hodnocení a doporučených žádostí o grant: leden - únor 2022
  • Zveřejnění předběžných výsledků: 1. polovina února 2022
  • Schválení doporučených projektů / zamítnutí nedoporučených žádostí o grant: únor 2022
  • Zveřejnění finálních výsledků: 2. polovina února 2022

V polovině prosince 2021 proběhne jednání hodnoticí komise, která jednotlivé žádosti o grant projedná a vybrané projekty doporučí Zprostředkovateli programu - Ministerstvu financí k udělení podpory.

V lednu 2022 po ukončení hodnocení kvality zahájí Ministerstvo financí ve spolupráci s externím subjektem verifikaci procesu hodnocení s cílem ověřit, zda hodnocení zajištěné Divadelním ústavem - Institutem umění (partnerem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly výzvy, programu Kultura a Fondů EHP 2014-2020. Proběhne rovněž verifikace jednotlivých žádostí o grant.

Žadatelé projektů doporučených hodnoticí komisí k podpoře budou během ledna 2022 informováni dopisem s podrobnými informacemi o dalším postupu. S ohledem na mírné zpoždění v rámci procesu hodnocení si dovolujeme upozornit, že předpokládané zahájení realizace projektů uvedené v žádosti o grant se může změnit. Případné úpravy období realizace projektu budou s žadateli jednotlivých žádostí o grant řešeny individuálně. V rámci verifikace doporučených žádostí o grant budou s žadateli rovněž konzultovány podmínky udělení grantu. Poté, co budou stanovené podmínky žadatelem akceptovány, vydá Zprostředkovatel programu schvalovací dopis, kterým stanoví počátek způsobilosti výdajů a umožní zahájení vlastní realizace projektu.

Žadatelé projektů, které nebyly hodnoticí komisí zařazeny na seznam doporučených projektů, budou informováni zprávou na nástěnce v aplikaci CEDR a v závislosti na průběhu verifikace budou následně vyrozuměni o tom, jak bylo o jejich žádosti o grant Zprostředkovatelem programu rozhodnuto.

Finální výsledky výzvy budou zveřejněny po ukončení celého procesu verifikace na www.eeagrants.cz. Informace o hodnocení jednotlivých žádostí o grant nebudou zveřejněny.