Zvolte si oblast:

Péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Předčasně narozené děti představují v posledních letech cca 7 % všech novorozenců. Vzhledem k tomu, že se tato skupina s porodní hmotností pod 2 500 g rozrůstá každým rokem o cca 7 500 nových dětí, jedná se o poměrně velkou skupinu vyžadující často dlouhodobý specifický přístup. Zvláště skupina dětí těžce nezralých, tj. s porodní hmotností pod 1 500 g, je ohrožena nejenom chronickým postižením řady orgánů, ale i významně vyšším rizikem rozvoje duševního onemocnění a neurovývojových poruch oproti dětem narozeným v termínu.

Zvýšený výskyt neuropsychických odchylek se projevuje např.  oslabením zrakového vnímání, selektivní pozornosti a dyspraxií, i sníženou schopností plánování a organizace učení a každodenních aktivit. Charakteristickým rysem je rovněž horší pracovní paměť, snížená kontrola vlastního chování a obtížnější komunikace i celkové zařazení mezi vrstevníky.

Již náš předchozí projekt v souladu s dosavadními výzkumy prokázal známky duševního onemocnění či závažné neurovývojové odchylky až u 20 % těchto dětí. Jednalo se o deprese a úzkostné poruchy, hyperkinetické poruchy (především porucha pozornosti s hyperaktivitou, ADHD), pervazivní poruchy (poruchy autistického spektra) a poruchy chování. Tyto vývojové odlišnosti vycházející z perinatální zátěže pak často vyúsťují nejenom v odklad školní docházky, ale i v potřebu speciálního pedagogického přístupu, intervenčních programů a péči asistenta. V řadě případů bývá potřebná psychoterapie nebo i dlouhodobá psychiatrická léčba.

Tento projekt se zaměřuje na výskyt psychiatrických poruch u dětí ve školním věku, čemuž je třeba věnovat velkou pozornost. Důvodem je skutečnost, že řada z nich není patrná v raném věku. Často se projeví až později, s vývojem a celkovým růstem dítěte a pod vlivem nároků, které jsou na dítě kladeny při zařazení do kolektivu nebo v rámci školní docházky. Včasný záchyt těchto odchylek a brzká intervence může eliminovat nebo zmírnit negativní dopady těchto poruch nejen na život dítěte, ale i celé jeho rodiny včetně sourozenců.

Výstupy z komplexního vyšetření souboru 110 dětí ve věku od 10-14 let (průměrný gestační týden 26,7 a průměrná porodní hmotnost 880 g) vyšetřených po stránce pediatrické, psychiatrické, psychologické a hrubé i jemné motoriky ukázaly následující výsledky:

  • Psychiatrická porucha zjištěna u více než 1/3 dětí souboru
  • Mentální retardace zjištěna u 6,5 % dětí souboru
  • Psychiatrická péče doporučena u 22 % dětí
  • Specializovaná péče pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny 40 % dětí
  • Psychoterapie 24 % dětí  

 

Tyto výsledky již byly a dále budou prezentovány formou přednášek odborné veřejnosti. Jsou určeny nejen praktickým lékařům pro děti a dorost, ale i ostatním členům zdravotnických profesí, které se na péči o tyto děti podílejí (psychologové, fyzioterapeuti, psychiatři). Rovněž budou vytvořeny doporučené postupy péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí s ohledem na zjištěné výsledky. Jejich obsahem budou praktická upozornění, na jaké vývojové odchylky a jejich projevy se mají zaměřit odborníci v první linii v době, kdy již není péče zajišťována specializovanými centry a poradnami.   

Výstupy tohoto, již navazujícího projektu, budou tedy sloužit nejenom ve prospěch vlastní skupiny 110 vyšetřovaných dětí a jejich rodin, ale budou rovněž podkladem pro vytvoření obecných postupů stručně a výstižně představených v 1 brožuře a 2 letácích.

Zásadním výstupem tohoto projektu je potvrzení celosvětového doporučení, aby byla tato „riziková populace“ předčasně narozených dětí sledována po celý dětský věk, a nikoliv pouze do původně doporučovaných 2 let věku, které se jeví na základě EBM jako zcela nedostatečné.  

MUDr Daniela Marková, hlavní řešitelka projektu
vedoucí lékařka Centra komplexní péče Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1. LF UK

Projekt: Péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí, ZD-ZDOVA1-016

Příjemce: Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN (KPDPM)

Další informace o projektu: https://www.vfn.cz/odbornici/veda-a-vyzkum/evropske-granty-vfn/pece-o-dusevni-zdravi-predcasne-narozenych-deti/