Zvolte si oblast:

AKTUALIZACE: Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví – VÝZVA k předkládání žádostí o grant na projekty (otevřena do 1. 11. 2021)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 20. 10. 2021 13:00
  • Aktualizována příloha právní formy
  • Odkaz na informace o semináři
  • Aktualizace
  • K využití přidána příloha Guideline with annexes
  • Přidány dotazy a odpovědi

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research vyhlásilo 2. 8. 2021 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů zaměřených na inovativní využití a oživení českého kulturního dědictví.

Výzva je určena všem, kteří chtějí od jara 2022 realizovat projekty, které reagují na potřeby v daném místě a využívají potenciál kulturního dědictví. Hledáme projekty, které zpřístupní kulturní dědictví nekonvenční formou, a budou mít prokazatelný dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel. Současně se žadatelé zaměří na vlastní rozvoj a vyzkouší nové finanční modely, networking a spolupráci s klíčovými partnery, které jim zajistí příjmy pro dlouhodobé fungování a využívání kulturního dědictví. Projekty mohou využít odbornou asistenci nebo inspiraci z donorských zemí v rámci partnerské spolupráce. Velmi vítanou součástí projektů jsou vzdělávací aktivity nejen v oblasti kulturního podnikání, ale i v oblasti zprostředkování kulturního dědictví atraktivním a inovativním způsobem.

Vzhledem k zaměření výzvy jsou stavební a restaurátorské práce podporovány pouze jako pomocná činnost sloužící k případné adaptaci na nové využití kulturního dědictví, a to max. do výše 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Předpokladem pro zapojení do výzvy je předložení projektů (včetně příp. stanoviska ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a projektové dokumentace) nejpozději do 1. 11. 2021. Stavební povolení s nabytím právní moci je nutné doložit nejpozději do vydání právního aktu o přidělení finančních prostředků. Začátek projektů se předpokládá na jaře 2022 a jejich dokončení nejpozději do 30. 4. 2024.

AKTUALIZACE: Na základě novely zákona o rozpočtových pravidlech (218/2000 Sb.), která přináší ve vazbě na zákon o evidenci skutečných majitelů (č. 37/2021 Sb.) povinnost žadatele o grant (relevantní právnické osoby) doložit výpis evidence skutečných majitelů, byl aktualizován Pokyn pro žadatele vč. relevantních příloh (Příloha 4 – Kontrolní list a Příloha 7 – Identifikace vlastnické struktury žadatele).
Současně došlo v textu výzvy k opravě její alokace z důvodu administrativní chyby.

Alokace výzvy: 81 370 608 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 1. 11. 2021 (12. hod)

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace k zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněným aktivitám a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzvy a její příloze shrnující podmínky veřejné podpory.

i přípravě žádosti o grant žadatelé postupují striktně podle Pokynu pro žadatele a jeho příloh.

Součástí je příloha Kontrolní list, díky kterému si žadatelé ověří oprávněnost jejich záměru a připravenost jejich žádosti k předložení v informačním systému.

Text výzvy, pokyn pro žadatele jsou ke stažení na této stránce společně s nejčastěji kladenými otázkami a odpověďmi.   

Seminář pro žadatele
Zájemci o grant se mohou zúčastnit semináře pro žadatele, který proběhne 2. září 2021 online formou (záznam ze semináře bude dostupný). Bližší informace o semináři včetně jeho programu jsou dostupné zde.

IS CEDR
Žádosti v rámci vyhlášených výzev jsou předkládány elektronicky výhradně prostřednictvím informačního systému CEDR.

Vstup do IS CEDR je možný přes banner CEDR na hlavní stránce www.fondyehp.cz nebo na www.fondyehp.cz/cedr.

Ke stažení je návod pro přístup a registraci v IS CEDR. K dispozici je také video návod na vyplnění žádosti o grant přímo v aplikaci dostupný zde.

Dotazy
Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant a žádosti o konzultace projektových záměrů je možné směřovat e-mailem na adresu fondyehp@mkcr.cz, kterou spravuje Ministerstvo kultury jako odborný partner programu.

S dotazy technického charakteru (např. na oprávněnost výdajů, spolufinancování, indikátory, atp.) se obracejte na adresu czp@mfcr.cz, kterou spravuje Ministerstvo financí -zprostředkovatel programu.

Dokumenty ke stažení