Zvolte si oblast:

Evaluační zpráva - program Zdraví

oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení
oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení

Vydáno

Nezávislá evaluace je nedílnou součástí projektového cyklu a vhodný nástroj pro další zlepšení implementace projektů nyní i v budoucnu. Evaluátoři zpracují 9 nezávislých hodnotících zpráv, které budou postupně zveřejňovány.


Uveřejněny již byly evaluační zprávy věnované programu CZ-Kultura, tématu Romské inkluze (oblast začleňování Romů a podpory romské kultury, které se prolíná napříč programy CZ-Kultura, CZ-Vzdělávání, CZ-Zdraví a CZ-Lidská práva), programu CZ-Vzdělávání a programu CZ-Životní prostředí.

Pátá zveřejňovaná zpráva je věnovaná programu CZ-Zdraví. Cílem evaluace bylo zhodnotit, zda Program Zdraví plní stanovené cíle a zejména to, jak do budoucna navázat na dosažené výsledky. Na základě provedených šetření evaluátoři jednoznačně konstatovali, že Program Zdraví své cíle plní, což se projevuje nejen dostatečným plněním cílových hodnot indikátorů, ale také tím, že se daří na úrovni jednotlivých projektů skutečně dosahovat požadované změny. Koneční příjemci deklarovali vysokou spokojenost s věcným zaměřením Programu Zdraví a všechny podpořené oblasti se v tomto smyslu ukazují jako vysoce relevantní pro další podporu, ať už jde o duševní zdraví u dětí a dospívajících nebo o podporu pacientských organizací, což je téma, které na takto systematické úrovni dosud řešeno nebylo.

Evaluační zpráva představuje celou řadu dalších – původně neočekávaných – výsledků, kterých projekty dosáhly (např. zvýšenou zkušenost s marketingovými a obecně osvětovými aktivitami v organizaci, rozvoj diskuse uvnitř odborných lékařských společností nebo to, že řadu pacientských organizací zkušenost s projektem významně posunula co do kvality fungování a množství aktivit). Aktéři oslovení v rámci evaluace zdůraznili důležitost toho, aby se na úspěšné výsledky programu navázalo. Klíčovým krokem pro další rozvoj je zajistit, aby témata začala být aktivně prosazována ze strany relevantních rezortů, zejména MZd a MŠMT. Obě ministerstva jsou zapojena do probíhající diskuse a rozhodně se jí nebrání, bylo by nicméně vhodné nalézt na rezortní úrovni někoho, kdo bude zde podporována témata aktivně prosazovat a v rámci dalšího rozvoje prioritizovat.
Pokud se týká dalších doporučení vyplývajících z evaluační zprávy, v oblasti administrativy bylo doporučeno snížit počet monitorovacích zpráv a preferovat delší dobu realizace projektů, než jsou dva roky. Projekty se dle očekávání setkávaly s překážkami spojenými s nedostatkem a vytížeností odborníků, komplikovanou spoluprací s rodiči, se školami či s ochranou osobních dat. Nikde ale tyto překážky nezpůsobily zásadní ohrožení cílů projektů.

Dokumenty ke stažení