Zvolte si oblast:

Verifikace procesu hodnocení - Programová oblast 17

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 20. dubna 2015 zahájilo Ministerstvo financí verifikaci procesu hodnocení v rámci výzvy k předkládání žádostí o grant v programové oblasti č. 17 – Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví v Programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění.

U všech předložených žádostí v IS CEDR došlo ke změně stavu žádosti ze stavu "Hodnocení kvality žádosti" do stavu "Verifikace procesu hodnocení".

V průběhu verifikace bude ověřen soulad hodnotícího procesu a s příslušnými pravidly EHP a Norských fondů a jednotlivých doporučených žádostí.

Předpokládá se, že o výsledcích verifikace a celého hodnotícího procesu budou žadatelé vyrozuměni dopisem a zprávou v IS CEDR nejpozději na začátku května 2015.

Předběžné výsledky vzhledem ke stavu hodnotícího procesu nejsou poskytovány.